TARMAN TURİZM ÇİMENTO YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusu  

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Tarman Turizm’’ ve/veya ‘’Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşteri ve ziyaretçilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.
KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileriniz, Tarman Turizm ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:  
 • Otele yapılacak olan ziyaretlerde resepsiyon ve/veya etkinlik girişlerinde, otelde konaklama ve/veya gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında müşteri kayıt işlemleri esnasında doldurulan kayıt belgeleri,
 • Şirket web sitesi, e-posta gibi online satış kanalları ve telefon vasıtasıyla yapılan rezervasyonlar esnasında doldurulan belgeler,
 • Otelimizde doldurmuş olduğunuz görüş ve şikâyet formları,
 • Otel içerisinde ve otoparkında yer alan kamera sistemleri,
 • Şirket’in müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler (turizm acenteleri vb.) vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.
 • Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

 
 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Tarman Turizm tarafından işlenmektedir:  
 • Reklam/kampanya/promosyon ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında elektronik ticari iletilerin (sizlere hizmet reklamı, kampanya, avantajlar ve faydaların sunulması, SMS, e-posta, veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, müşteri anket bilgileri, araç bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 • Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin planlanması, icrasının yönetimi, sair pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi, memnuniyet anketlerinin yürütülmesi (kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, müşteri anket bilgileri, araç bilgisi), (Hukuki sebep: Açık rıza)
 • Covid-19 dolayısıyla otel içerisindeki sağlık süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in içerisinde bulunan kişilerin sağlığının korunması (kimlik, iletişim, sağlık, müşteri işlem bilgileri, velisi olunan çocuğun kimlik, sağlık bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Konaklama hizmeti temin edilmesi, konaklama hizmeti olmaksızın yalnızca otelde gerçekleştirilen organizasyonlar çerçevesinde (ör: konferans ve düğün gibi etkinlikler için otelin belirli kısım ve hizmetlerinin kullanılması) hizmet temin edilmesi, organizasyon olmaksızın (ör: restoran, kafe ve havuz olanaklarından faydalanılması) otel olanakları kapsamında hizmet verilmesi veya bahsedilen hizmetlere ilişkin rezervasyon yapılması (kimlik, iletişim, finans, görsel kayıtlar, müşteri işlem bilgileri, araç bilgisi), (Hukuki sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili kişisel veri işlenmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Ziyaretçi talep ve şikâyetlerinin takibinin sağlanması (kimlik, iletişim, müşteri işlem, müşteri anket, talep ve şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması)
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi (kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, talep ve şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 • Ziyaretçiler tarafından otel otoparkı kullanımı sağlanması (kimlik, iletişim, araç, fiziksel mekân güvenliği, görsel kayıtlar bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, görsel kayıtlar bilgisi, araç bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik, iletişim, fiziksel mekân güvenliği, müşteri işlem, hukuki işlem, sağlık bilgisi, araç bilgisi, talep ve şikayet bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, açık rıza)
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında müşterilere satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans, talep ve şikayet bilgisi), (Hukuki sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Öneri defterinin doldurulması (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgisi), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 • Tarman Turizm’in haklarının korunması (kimlik, iletişim, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği (güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü bilgisi), finans, araç bilgisi), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Ayrıca, ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz (güvenlik tedbirleri çerçevesinde) işlenmektedir. 

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Tarman Turizm, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan gerçek ve tüzel kişi iş ortaklarına, hukuk,  muhasebe, satış ve pazarlama (dijital pazarlama dahil), reklam, promosyon, bilgi işlem, yazılım ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.     Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları  

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan Tarman Turizm’den talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Tarman Turizm’e iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Tarman Turizm’e daha önce bildirilen ve Tarman Turizm’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.
Tarman Turizm başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu         : Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Posta adresi                : Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sk. Sedat İş Hanı Apt. No: 49/3 Şişli/ İstanbul

E- posta adresi           : kvk@kapadokyalodge.com.tr

Kapadokya Lodge Otel © 2020 Tüm Hakları Saklıdır.